Czarny pas w innowacjach

Innovation BlackBelt- zdobądź czarny pas w innowacjach - to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”  i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mające na celu promocję innowacyjnego nastawienia do gospodarki, zwiększenia wiedzy i świadomości społecznej na temat zagadnień związanych z innowacjami i transferem technologii, a także podniesienia kwalifikacji kadry akademickiej w tychże dziedzinach.

 

Wydarzenia:

Na Innovation Blackbelt składają się następujące wydarzenia:

 

Jump Start - wyzwalanie innowacyjności

W trakcie jednodniowej sesji warsztatowej, prowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 1 zespół lub 2 równolegle (do 10 osób każdy, maksymalnie 15 łącznie) wykreuje, opracuje i zweryfikuje wybrane innowacyjne pomysły, a także przygotuje dla nich metodologię wdrażania. Po zakończeniu sesji uczestnikom zaoferowany zostanie coaching biznesowy wspierający proces wdrażania wybranych innowacyjnych przedsięwzięć. Wsparcie ze strony ekspertów w rozwijaniu gotowych pomysłów będzie świadczone drogą elektroniczną przez okres 30 dni od zakończenia sesji.

Więcej informacji>>


Business Plan – systematyzowanie innowacyjności

Jednodniowe warsztaty dla grupy 15 uczestników poświęcone przygotowaniu biznesplanu w praktyce. Głównym celem jest przedstawienie uczestnikom biznesplanu jako skuteczne narzędzie planistyczne w realizowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Warsztat zostanie poprowadzony przez doświadczonych doradców biznesowych, którzy zapoznają z metodologią tworzenia biznesplanów.

 Więcej informacji>>

Financial evaluation - analiza finansowa przedsięwzięć innowacyjnych

Analiza finansowa w praktyce. 15 Uczestników seminarium pozna tajniki wykonywania tego typu analiz oraz oceniania potencjału ekonomicznego innowacyjnych pomysłów pod okiem inwestora. Wśród zaproszonych prelegentów przewidziane jest wystąpienie zewnętrznego analityka finansowego (przedstawiciela funduszu inwestycyjnego, kapitałowego, etc.) a także późniejsza dyskusja, uwzględniająca wymianę doświadczeń między ekspertami a uczestnikami.


Innovation management- zarządzanie innowacjami

Warsztaty poświęcone zarządzaniu innowacjami w firmie dla 15 osób. Doświadczeni eksperci zapoznają uczestników jak wykorzystać w praktyce innowacje w przedsiębiorstwie, w celu zwiększania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in. wiedzę z zakresu wprowadzanie nowych technologii i zarządzanie nimi a także zapoznanie się z metodami wdrażania innowacji organizacyjnej i produktowo-usługowej. Istotnym elementem programu będzie także przedstawienie skutecznych narzędzi wydobywania kreatywności z pracowników, celem podnoszenia potencjału innowacyjnego firmy.


Blue Ocean Strategy - strategiczne wyprzedzanie konkurencji

Jednodniowe seminarium dla 15 uczestników przedstawiające narzędzia kreowania wolnej i niezagospodarowanej przestrzeni rynkowej w oparciu o założenia oraz organizację pracy w ramach metodologii „Błękitnego Oceanu”. Seminarium zostanie dodatkowo poszerzone o analizę dobrych praktyk i najciekawszych przykładów zastosowania tej strategii w przedsiębiorstwach, które odniosły sukces rynkowy.

 

Hi-tech audit - czyli ile % innowacyjności w innowacji

Przedstawienie, w formie seminaryjnej, metodologii wykonywania audytów technologicznych oraz oceny zaawansowania technicznego, technologicznego, jak i potencjału innowacyjnego wybranych pomysłów/projektów. W trakcie seminarium 1-dniowego, 15 uczestników dowie się jak najlepiej przygotować się do takiego audytu, jakiego rodzaju informacje lub dane będą najbardziej oczekiwane, oraz w jaki sposób opracowywać innowacyjny pomysł tak aby mógł on przebyć procedurę audytu.


IP protection - jak chronić innowacyjne pomysły

Analiza dostępnych narzędzi ochrony prawnej własności intelektualnej dla grupy 15 uczestników. W trakcie jednodniowego warsztatu zaprezentowane zostaną nie tylko dostępne rozwiązania prawne, wraz z metodologią ich stosowania, lecz również bazy danych, wyszukiwarki internetowe i inne, powszechnie dostępne źródła informacji o patentach i pozostałych, chronionych dobrach intelektualnych. Warsztat zostanie poprowadzony przez zewnętrznych ekspertów, m.in. radców prawnych, adwokatów i przedstawicieli ośrodków zajmujących się wspieraniem procesów ochrony prawnej własności intelektualnej.


Innovation Cafe

Cykliczne, 1-dniowe spotkania dla 25 uczestników, dot. B2B odbywające się w GPN-T, pomiędzy pracownikami akademickimi i przedsiębiorcami, każde poświęcone innej, innowacyjnej dziedzinie gospodarki. Projekt zakłada realizację 3 spotkań dot. 3 bloków tematycznych:

  • Biotech Café - spotkanie przedstawicieli branży biotechnologicznej.

  • ICT Café – spotkanie branży przedstawicieli telekomunikacyjnej i informatycznej.

  • Eco Café – spotkanie przedstawicieli zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

  • Constructing Cafe - spotkanie przedstawicieli branży budowlanej.

 

Innovation Guru - spotkania z mentorami

Trzy, odbywające się cykliczne, 1-dniowe konwersatoria dla 25 uczestników z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi świat nauki i biznesu. Moderatorami dyskusji będą osoby które w zawodowej karierze osiągnęli powszechnie rozpoznawalny sukces, wdrażając lub rozwijając innowacyjne produkty i usługi.

 

Going Global

Program doradczy, w ramach którego, 15 uczestników otrzyma we współpracy z projektem Enterprise Europe Network m.in. następujące rodzaje pomocy:

  • Dostęp (w tym możliwość zamieszczania własnych ofert) do ogólnoeuropejskiej bazy ofert technologicznych BBS (Bulletin Services Support).

  • Dostęp (w tym możliwość zamieszczania własnych ofert) do ogólnoeuropejskiej bazy ofert współpracy komercyjnej BCD (Business Cooperation Database).

  • Doradztwo przy opracowaniu planu rozwoju międzynarodowego firmy oraz wsparcie w jego realizacji (pomoc w pozyskiwaniu kontaktów zagranicznych, organizacja spotkań).

 

Kontakt

Na wszystkie pytanie związane z projektem Innovation BlackBelt chętnie odpowie:

Rafał Kruczkowski
Kierownik Projektu
+48 58 785 39 56
e-mail: een@swp.gda.pl

Projekt finansowany jest ze środków Programu „Kreator Innowacyjności- wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl).

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość